Bikes

My preciouses:
Babe the Blue Ox – 1974 Schwinn Varsity Sport, single speed conversion
Yukon Cornelius – 1984 Raleigh Tamarack Mountain Tour
Smokey the Bear – 1985 Raleigh Elkhorn Mountain Tour
Winston Pennyfeather – 2009 Raleigh Clubman

Babe

Babe

Babe

Babe

Cornelius

Raleigh Tamarack

Raleigh Tamarack

Raleigh Tamarack

Raleigh Tamarack

Smokey

1985 Raleigh Elkhorn

1985 Raleigh Elkhorn

1985 Raleigh Elkhorn

Winston

Golden Gate Canyon Road

Chatfield State Park

Carter Lake